Odliczanie trwa

Do zawodów pozostało tylko...
Courtesy of Go Mylo Countdown

Licznik odwiedzin

169475
Dzisiaj:
Wczoraj:
Ten tydzień:
Ostatni tydzień:
Ten miesiąc:
Ostatni miesiąc:
Wszystkie dni:
74
61
490
168271
1791
3251
169475

Twoje IP 54.144.47.21
Server Time: 2018-03-17 19:55:39

Logowanie

Wspiera nas:

Sponsorzy:

 • Digitex_logo_PNG.png
 • Logo CG1.3.png
 • logos1_BIG.jpg
 • pingwiny_3x1_5m_do_druku.jpg
 • slajd_1.jpg
 • w akcji slider.jpg
 • winieta_PP_slider.jpg

Regulamin Wadowice Firefighter Combat Challenge

Zasady uczestnictwa.

W zawodach udział mogą wziąć czynni strażacy z zawodowych i ochotniczych straży pożarnych oraz zakładowych służb ratowniczych z terenu Polski oraz z zagranicy, którzy:

 1. wniosą opłatę za uczestnictwo w zawodach na wskazane konto
 2. przedstawią zaświadczenie z okresowych badaniach lekarskich i podpiszą stosowne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach,
 3. przedstawią legitymacje służbową.

Konkurencja indywidualna

Umundurowanie

 • w zawodach mogą wziąć udział strażacy umundurowani w ubrania bojowe(hełmy – do pożarów wewnętrznych, buty i rękawice), które spełniają europejską normę EN 469. W przypadku zawodników spoza Unii Europejskiej ww. umundurowanie musi spełniać normy obowiązujące w ich kraju,
 • aparaty powietrzne i maski zostaną zapewnione przez Organizatora,
 • w przypadku stwierdzenia niespełnienia powyższych wymagań, zawodnik może być zdyskwalifikowany nawet po ukończeniu konkurencji,
 • pytania dotyczące wyposażenia zawodników należy składać do Sędziego Głównego zawodów przed rozpoczęciem biegu.
 • ostateczną decyzję  podejmuje sędzia główny zawodów.

Porządek biegów

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do korygowania kolejności startów zawodników. Przydział torów (1,2) jest losowy i nie podlega zmianie ze względu na preferencje bądź prośby zawodników. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe, według których będą podchodzić do biegu zgodnie z ogłoszonym rozkładem. Następny w kolejności zawodnik jest zobowiązany do stawienia się w pełnym stroju w wyznaczonej strefie przedstartowej na 20 minut przed startem. Zawodnicy, którzy w wyznaczonym czasie nie stawią się w strefie przedstartowej, zostaną zdyskwalifikowani.

Przebieg konkurencji.

 • Zadanie 1 – wnoszenie sprzętu na wysokość. Zadanie polega na wniesieniu węża złożonego na płasko na szczyt wieży. Konkurencja rozpoczyna się u podstawy wieży (wieża ma 12 m wysokości). Węża nie można dotknąć przed startem. Waga węża wynosi 19 kg. Wąż może być wniesiony w dowolny sposób i powinien być złożony do kontenera na szczytowym piętrze. Przynajmniej jedna stopa zawodnika musi dotykać podestu ostatniej kondygnacji zanim wąż zostanie umieszczony w pojemniku. Jeżeli zawodnik nie trafi do pojemnika za pierwszym razem może dokonać poprawki, zanim rozpocznie kolejną fazę konkurencji (wciąganie odcinków na wieżę).Za prawidłowe umieszczenie węża w kontenerze uważa się, gdy żadna z jego części nie dotyka podłogi. Za niespełnienie tego wymogu naliczona będzie kara 2 sekund. W przypadku gdy wąż spadnie z wieży zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Przy wejściu na wieżę można korzystać z poręczy. Próba wejścia na wieżę może być podejmowana wielokrotnie.
 • Zadanie 2 – wciąganie węża. Zadanie polega na wciągnięciu 19 kg węża zwiniętego w krąg przy użyciu liny. Zawodnik musi stać dwoma nogami na platformie podczas wciągania węża. Za niewłaściwe ułożenie nóg na platformie dolicza się 10 sek. kary. W przypadku utraty kontroli zawodnik będzie musiał ponownie wciągnąć wąż. Za prawidłowe wykonanie zadania uważa się umieszczenie węża w kontenerze lub na nim. Żadna z części węża nie może dotykać  podłogi. Za ewentualne błędy mogą być naliczone 2-sekundowe kary. Zwinięty wąż musi pozostać na szczycie platformy. Za upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (wąż, pałeczka, hełm itp.) zawodnik będzie zdyskwalifikowany. Ta cześć konkurencji musi być zakończona przed upływem 3 minut od startu, w przeciwnym razie następuje dyskwalifikacja. Zawodnik schodząc z wieży musi dotknąć każdego stopnia schodów oraz musi korzystać z obu poręczy. Brak kontaktu z którymś ze stopni powoduje doliczenie 2 sekund karnych za każdy przypadek wykroczenia. Brak kontaktu z poręczą powoduje doliczenie 2 sekund karnych za każdy przypadek wykroczenia tzn. za każdy bieg schodów oraz każdą rękę (max. 24 sek).
 • Zadanie 3 - włamanie. Przy tej konkurencji wykorzystujemy urządzenie symulujące rąbanie drewna siekierą. Korzystając z 4 kg młotka bezodrzutowego, zawodnik musi przesunąć 72 kg sztabę metalową na odległość 1,5 m uderzając w nią młotem (obuchem). Pchanie sztaby jest niedozwolone. Trzonek młotka nie może kiedykolwiek dotknąć do sztaby. Trzonek młotka będzie oklejony delikatną taśmą dzięki czemu będzie widoczny ślad w przypadku wykroczenia. Za każde wykroczenie będzie naliczone 5 sekund karnych. W momencie uderzania obie ręce muszą znajdować się ponad znakiem na rękojeści  (30 cm  do końca obucha). 1 sekundowe kary będą również naliczane za każdy centymetr brakujący do końca zadania. Po zakończeniu przesuwania sztaby młotek musi być umieszczony na wyznaczonej macie. Za prawidłowe umieszczenie młotka na macie uważa się, jeśli jakikolwiek element młotka dotyka maty lub znajduje się ponad nią. Za umieszczenie młota poza matą naliczona będzie 2 sekundowa kara.
 • Zadanie 4 – przeciągnięcie węża. Bieg z wężem. Zawodnik musi pokonać 40 m długości slalom bez pomijania i przewracania pachołków. Za każde z wykroczeń będzie naliczone 5 sekund karnych. W ramach wykonywania zadania zawodnik musi podnieść prądownicę podłączoną do węża i przeciągnąć na odległość około 24 m. Następnie otworzyć prądownicę po przekroczeniu bramki i trafić do celu strumieniem wody. Prądownicy nie wolno otwierać przed przekroczeniem bramki. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie 2 sekundowa kara. Po strąceniu celu zawodnik zamyka prądownicę i kładzie ją na chodniku. W przypadku niestrącenia celu zawodnikowi naliczona będzie 10 sekundowa kara. Jeżeli prądownica nie zostanie zamknięta przed odłożeniem, zawodnik musi wrócić i zamknąć prądownicę. Jeżeli  zawodnik  skorzysta z pomocy innych osób (obsługa) przy zamykaniu prądownicy, zostanie naliczona kara w wysokości 2 sekund. Jeżeli prądownica otworzy się przy zetknięciu z podłożem kara nie zostanie naliczona, a zawodnik może przejść  do kolejnego zadania.
 • Zadanie 5 – ewakuowanie poszkodowanego. Ratowanie ofiary. Zadanie polega na przeciągnięciu ważącego 80 kg manekina (Simulaids, Inc., Rescue Randy® mannequin) do tyłu na odległość 30 m. Manekina nie można ciągnąć za ubranie lub kończyny. Jeśli zawodnik przekroczy pas ruchu zostanie naliczona kara 56 sekund chyba, że nie przeszkodzi drugiemu zawodnikowi. Manekin nie może być niesiony. W każdym momencie musi dotykać do toru zawodów. Każdy kontakt z zawodnikiem konkurującym spowoduje dyskwalifikację zawodnika, który opuścił własny tor. Czas zatrzymuje się, gdy zawodnik i manekin całkowicie  przekroczą linię  mety. Sędzia zawodów, według własnego uznania, może przerwać uczestnictwo zawodnika, który w jego niezależnej opinii spowodował niebezpieczną sytuację. Sędzia Główny ma możliwość przerwania konkurencji jeżeli uzna że stan zawodnika nie pozwala mu na bezpieczne kontynuowanie konkurencji. Zabronione jest rzucanie manekina po zakończeniu konkurencji jak tylko wypuszczenie go przez wyprostowanie łokci.

Kary

 • falstart  - 5 sekund,
 • pakiet rzucony za wcześnie - 2 sekundy,
 • nieprawidłowe ułożenie węża w kontenerze na wieży - 2 sekundy,
 • niewłaściwe ułożenie nóg na platformie  - 10 sekund,
 • pominięty stopień schodów przy zbieganiu - 2 sekundy za każdy stopień,
 • niecelne uderzenie młotem - 5 sekund,
 • każdy brakujący cm przesunięcia sztaby  - 1 sekunda,
 • niewłaściwe  ułożenie młotka  - 2 sekundy,
 • przewrócenie lub pominięcie pachołka  - 5 sekund,
 • przedwczesne otwarcie prądownicy  - 2 sekundy,
 • nieprawidłowe zamknięcie prądownicy  - 2 sekundy,
 • nietrafienie do celu  - 10 sekund
 • przekroczenie linii środkowej  - 5 sekund,
 • obca osoba na torze - 10 sekund,
 • niezatrzymanie czasu - 2 sekundy,
 • przekazanie pałeczki - 2 sekundy.

Dyskwalifikacja

 • błędne wykonanie zadania,
 • niewłaściwy ubiór,
 • podwójny false-start,
 • upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (wąż, pałeczka, hełm itp.),.
 • pominięcie wykonania zadania,
 • przeszkadzanie w przebiegu konkurencji,
 • niesportowe zachowanie,
 • przeszkadzanie innemu zawodnikowi,
 • znajdowanie się na torze konkurencji w chwili, gdy się nie startuje,
 • nieukończenie konkurencji w ciągu 6 minut,
 • nadepnięcie na ślizg Kaiser Force Machine,
 • zniszczenie sprzętu,
 • nieoddanie sprzętu po biegu.

Klasyfikacja

Klasyfikacja będzie prowadzona wg następujących zasad:

 • pierwsze miejsce zajmie osoba, która wykona zadanie w najkrótszym czasie uwzględniając doliczone punkty karne,
 • kolejne miejsca będą zajmowały osoby z kolejnymi  czasami zsumowanymi z punktami karnymi,
 • klasyfikacja będzie odbywała się w następujących kategoriach:
 • (p.i.1) otwarta (wszyscy zawodnicy klasyfikowani wg tych samych zasad),
 • (p.i.2) M40 (zawodnicy, którzy ukończyli 40 lat w dniu zawodów i nie przekroczyli 45 lat),
 • (p.i.3) M45 (zawodnicy, którzy ukończyli 45 lat w dniu zawodów i nie przekroczyli 50 lat),
 • (p.i.4) M50 (zawodnicy, którzy ukończyli 50 lat w dniu zawodów),
 • (p.i.5) drużynowa – pierwsze miejsce zajmie drużyna, w której suma czasów 3 najlepszych zawodników będzie najniższa. Jeśli drużyna posiada więcej niż 5 zawodników kolejni zawodnicy również są klasyfikowani jako drużyna wg osiągniętych czasów. Przynależność do określonej drużyny każdy zawodnik deklaruje w formularzu rejestracyjnym i nie ma możliwości późniejszej zmiany drużyny. W tej klasyfikacji nie uwzględniane są kategorie wiekowe. Do jednej drużyny zakwalifikowani są zawodnicy, którzy podczas rejestracji podadzą identyczną nazwę drużyny.
 • q) Zawodnicy zajmujący 3 pierwsze miejsca zostaną uhonorowani pamiątkowymi pucharami i dyplomami. W kategoriach, do których zgłosi się mniej niż 2 zawodników wręczone będą jedynie dyplomy uczestnictwa. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników z danej kategorii wiekowej oraz istnienia możliwości połączenia sąsiednich kategorii, kategorie decyzją sędziego głównego mogą być połączone.

Sztafeta

Obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji indywidualnej z wyjątkiem opisanych poniżej. Każda drużyna sztafetowa bierze udział w starcie eliminacyjnym na czas. Spośród wszystkich drużyn, które się zgłoszą, do następnego etapu kwalifikuje się 16 drużyn. Drabinkę pucharową tworzy się według czasów zajmowanych przez poszczególne drużyny w w biegach eliminacyjnych. W następnych etapach drużyny biegną parami a o awansie do następnej rudny decyduje wygrany bieg. Tory ustalone są w według drabinki startowej. Na końcu jest rozgrywany bieg o 3 i 1 miejsce.

Ubiór zawodników do sztafety

Wymagania dotyczące sprzętu i umundurowania są takie same jak w konkurencji indywidualnej z tą różnicą, że nie jest używana maska powietrzna.

Pałeczka – prądownica

Pałeczka musi być w posiadaniu członka zespołu realizującego w danym momencie zadanie. Pałeczka musi być przekazywana z ręki do ręki. Uczestnicy mogą zdecydować się na położenie jej na podłodze ale po wykonaniu zadania ten sam zawodnik musi podnieść pałeczkę sam przed przejściem do kolejnego zadania. Utrata kontroli nad pałeczką (np. zapominając o jej podniesieniu) powoduje zatrzymanie postępu konkurencji do czasu aż ten sam zawodnik po nią wróci. Pałeczka może być umieszczona w kieszeni lub w innym miejscu. Zawodnik drużyny składającej się z mniejszej ilości zawodników niż 5 może wykonać więcej niż 1 zadanie pod rząd lub może wykonać zadania nie następujące bezpośrednio po sobie.

Przekazywanie pałeczki

Przekazywanie pałeczki może odbywać się  w nie więcej niż 5 miejscach toru:

 • Strefa 1. 
  W górnej części wieży, po złożeniu węża w skrzyni, prawidłowe przekazanie pałeczki następuje, gdy nogi zawodników są na podłodze ostatniego piętra. Zawodnik otrzymujący pałeczkę musi mieć jedną rękę na poręczy wieży. Zawodnik nie może dotykać liny w momencie otrzymywania pałeczki. Drugie przekazanie pałeczki może również nastąpić na wieży po wciągnięciu przez drugiego zawodnika węża na wieżę.
 • Strefa 2. 
  Po całkowitym zejściu z wieży i przed wejściem na Keiser Force Machine.
 • Strefa 3. 
  Gdziekolwiek między Keiser Force Machine a pierwszym pachołkiem, ale tylko po umieszczeniu młota na macie. Zawodnik wykonujący jedno zadanie musi najpierw odłożyć młot na matę i dopiero może przekazać pałeczkę następnemu zawodnikowi.
 • Strefa 4.  
  Pomiędzy przedostatnim pachołka a przed linią zmian przy ostatnim pachołku.
 • Strefa 5. 
  Po trafieniu w cel i zamknięciu prądownicy a przed manekinem. Prądownicę może zamknąć tylko zawodnik który trafiał cel. Zawodnik nie może dotknąć manekina, dopóki nie będzie w posiadaniu pałeczki.

Kary i dyskwalifikacje

Kary i dyskwalifikacje analogiczne jak w biegach indywidualnych oraz:

 • Przekroczenie linii toru przez zawodników drużyny - 5 sek.
 • Podniesienie pałeczki przez inną osobą niż ta, której upadła pałeczka – 5 sekund,
 • Dotykanie jakiegokolwiek sprzętu przed  przed otrzymaniem pałeczki - 2 sekundy.
 • Brak kontaktu ręki z poręczą, w której nie trzyma się pałeczki podczas zbiegania – za każdy bieg schodów i za każda rękę – 2 sekundy

Klasyfikacja

Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:

 • (a.i.1) sztafeta M – 3-5 osobowa drużyna mężczyzn, która uzyska lepszy czas w biegu finałowym z uwzględnieniem punktów karnych,
 • (a.i.2) sztafeta K – 3-5 osobowa drużyna kobiet, która uzyska najlepszy czas z uwzględnieniem punktów karnych.

Tandem M, K  i MIX

 • Obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji sztafeta z wyjątkiem opisanych poniżej. Każda para bierze udział w startach na czas analogicznie jak w startach indywidualnych. Zwycięzcą biegu tandemowego jest para, która uzyska najlepszy czas. Tandem liczy 2 zawodników/zawodniczek.
 • Jeden zawodnik/zawodniczka nie może wykonywać więcej niż 3 zadań.
 • Przekazanie pałeczki następuję w strefach jak w przypadku sztafet, z tym, że zmiana może nastąpić jedynie raz.

Klasyfikacja

 • (q.i.1) Tandem M18 – para mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat w dniu zawodów  i nie przekroczyli 40 lat, która uzyska najlepszy czas z uwzględnieniem punktów karnych,
 • (q.i.2) Tandem M40 – para mężczyzn, którzy ukończyli (obydwoje) 40 lat w dniu zawodów, która uzyska najlepszy czas z uwzględnieniem punktów karnych,
 • (q.i.3) Tandem K – para kobiet, która uzyska najlepszy czas z uwzględnieniem punktów karnych,
 • (q.i.4) Tandem MIX – para: mężczyzna i kobieta, która uzyska najlepszy czas z uwzględnieniem punktów karnych,

Zasady końcowe

 • W kategoriach, do których zgłosi się mniej niż 2 zawodników (ekip) wręczone będą jedynie dyplomy uczestnictwa.
 • Na torze w czasie trwania wszystkich konkurencji mogą przebywać tylko i wyłącznie zawodnicy, sędziowie, akredytowani fotoreporterzy oraz obsługa techniczna.
 • Podawane czasy startów są jedynie orientacyjne i zawodnicy muszą śledzić przebieg startów i stawić się na torze 20 minut przed przed swoim biegiem.który zgłosi się do więcej niż jednej konkurencji musi się liczyć z tym, że Organizator nie gwarantuje przerwy na odpoczynek pomiędzy kolejnymi biegami.

 

*regulamin na podstawie Szczecin Firefighter Combat Challenge

Patronat Honorowy

Wspierają nas: